Geen energiecoach en warmtescan bezoeken.

In verband met de nieuwe corona maatregelen van 14 November 2020 heeft het bestuur besloten om voorlopig geen fysieke contacten aan te moedigen en heeft om deze reden alle energiecoach en warmte scan afspraken stil gelegd.


Deze worden zodra de Corona maatregelen dit weer toelaten opnieuw ingepland.

Excuses voor het ongemak.

Voor de duidelijkheid ziet u hier de corona kaart van de overheid met daarin de gedeeltelijke lockdown maatregelen van 14 oktober 2020.

Gedeeltelijke lockdown Corona Maatregelen per 13 oktober 2020
Gedeeltelijke lockdown Corona Maatregelen per 14 oktober 2020

Corona non volente

Het zat er al aan te komen, maar dinsdagavond bevestigde Mark Rutten c.s. dat we het energiecafé voorzichtig gepland voor zaterdag 7 november 2020 gaan uitstellen.

Op dit moment richten we ons op eind Januari 2020 tenzij de situatie het dan nog steeds niet toe laat. Houdt deze website in de gaten voor meer informatie!

Hieronder vind u de Gedeeltelijke lockdown Corona maatregelen per 13 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown Corona Maatregelen per 13 oktober 2020
Gedeeltelijke lockdown Corona Maatregelen per 13 oktober 2020

Groen gas van en voor het dorp. Is dat mogelijk?

Groen gas van en voor het dorp. Is dat mogelijk? Ja, Weet onderzoeker Annet Jantien Smit van de Hanzehogeschool in Groningen maar het is nog wel duur.

Annet Jantien Smit: ,,Denk aan een soort IKEA-model voor vergisters. ” Foto: Peter Wassing. Foto: Peter Wassing

Kan een buurt of dorp koken en stoken op groen gas dat lokaal is geproduceerd uit eigen voedselresten, keuken- en tuinafval en wellicht ander organisch afval?

Annet Jantien Smit, onderzoeker/docent aan de Hanzehogeschool Groningen, kent het antwoord: Het kan in principe wel, maar de techniek om uit deze biomassa groen gas te maken is nu nog te duur.

Energiecoöperatie

Ze wil nu met onderzoekers, studenten en bedrijven in de regio bekijken of daar verandering in mogelijk is. Ze werven fondsen voor een haalbaarheidsstudie en een pilotproject, onder meer via het project Toukomst van het NPG. Beide studies moeten uitwijzen of grootschalige toepassing de techniek rendabel maakt, en hoe er draagvlak voor kan worden gecreëerd. De Groninger Energiekoepel zoekt al een energiecoöperatie die het idee wil uitproberen.

Er zijn volgens Smit veel situaties denkbaar waarin groen gas de beste oplossing is om de verwarming van bebouwing te verduurzamen. Het heeft dezelfde kwaliteit als aardgas. Bestaande gasleidingen en cv-ketels blijven bruikbaar.

‘Eenvoudigst en goedkoopst’

,,In landelijk gebied heb je veel oude woningen. Die staan meestal te ver uit elkaar om ze op een warmtenet aan te sluiten. Dat is niet handig en te duur. Als je ze wilt verwarmen met een warmtepomp moet je ze zo zwaar isoleren, dat is onbetaalbaar. Dus is het op zo’n plaats het eenvoudigst en goedkoopst om het aardgas te vervangen door groen gas.“

Smit noemt andere voordelen van het concept. ,,De vraag naar groen gas is groter dan het aanbod. Dat blijft waarschijnlijk nog lang zo. Naar verwachting is er in 2030 2 miljard kubieke meter van nodig voor de bebouwde omgeving. Daarnaast is er dan is een behoefte van nog eens 2 miljard kuub voor de industrie en transport, terwijl er nu nog maar zo’n 140 miljoen kuub van wordt gemaakt. Als je lokaal groen gas kunt produceren, kun je een deel van die behoefte afdekken en ben je niet afhankelijk van de markt. Door energie te maken uit biomassa waarvoor nog geen hoogwaardiger gebruik is lever je een bijdrage aan de circulaire economie. En het kan ook kosten besparen voor bijvoorbeeld afvalverwerking.”

IKEA-model

Dat op kleine schaal organisch afval verzamelen en vergisten niet rendabel is, bleek haar bij een onderzoek bij een deel van de stad-Groninger horeca. Het moest uitwijzen of het voor restauranthouders profijtelijk zou zijn om gezamenlijk voedsel- en keukenresten te vergisten tot biogas voor eigen gebruik.

Annet Jantien Smit, onderzoeker/docent aan de Hanzehogeschool Groningen. Foto: Peter Wassing

Smit: ,,Dat was mogelijk als een vergister geen 150.000, maar 60.000 euro zou kosten. Of als de prijs van aardgas niet 70 cent, maar 2,25 euro per kubieke meter bedroeg. Ik kwam voor Toukomst op het idee voor een concept van vergisting op kleine schaal dat je op veel plaatsen kunt toepassen. Daarmee wordt de techniek vanzelf goedkoper. Denk aan een soort IKEA-model voor vergisters. Beleidsmakers zouden om het principe mogelijk te maken kunnen overwegen op groen gas geen belasting te heffen.”

Compost

Wat Smit voor ogen heeft zijn eenheden met drie vergisters.. De eerste zet moeilijk te vergisten ‘groen’ als bermgras om in biogas, een tweede vergister doet dat met tuinafval en keuken- en voedstelresten, de derde verrijkt het biogas tot groen gas. ,,Je moet per plekke kijken wat voor aanbod van biomassa er is. Misschien is er ook wel een boer die mest kan leveren. Van het digestaat, het restproduct van vergisting, kun je weer compost maken. ”

Smit verwacht veel van de mogelijkheden met bermgras. Dat is nu nog moeilijk te vergisten. Op de Hanzehogeschool wordt gewerkt aan een innovatief procedé dat met de inzet van bacteriën uit de koeienmaag die omzetting in biogas beter mogelijk maakt. ,,Met bermgras kun je verder niets. Het is te vervuild om er veevoer van te maken. Er is echter ontzettend veel van beschikbaar. Van de hoeveelheid die door de provincie Drenthe wordt gemaaid, kun je voor twee procent van de inwoners groen gas maken.”

Gebruiksmogelijkheden

Een ‘Energy Transition Centre for a Community’ noemt zij de installatie voor de groen-gasproductie. Die moet worden in haar visie worden ondergebracht in een soort kas die ook aan andere activiteiten onderdak kan bieden, zoals een buurtmoestuin of horeca. ,,.Maar alles in overleg met omwonenden en andere betrokkenen. Het leuke van het idee is dat het -anders dan bijvoorbeeld bij grote windparken- directe gebruiksmogelijkheden en aanknopingspunten biedt voor omwonenden en bedrijven.”

[Bron: Dagblad van het Noorden 14 Oktober 2020]

PCR ‘Zon op Stad & Esch Diever’ (Techniek)

In dit bericht delen wij met U waarom er voor de oost‐west opstelling is gekozen en welke
verdere technische keuzes er gemaakt zijn om de opbrengst te maximaliseren.
Daarbij is het goed te realiseren welke randvoorwaarden er precies zijn en hoe deze invloed hebben. Voor de hand liggende beperkingen zijn de ligging van het dak, omliggende beplanting (bomen), oppervlakte van het dak, sterkte en constructie van het dak en de leeftijd van het dak.
Maar de meest beperkende randvoorwaarde werd opgelegd door de netwerkbeheerder,
in dit geval Enexis. Om dat in Zuidwest Drenthe het elektrisch netwerk geen grote capaciteit aan kan, weigert de netwerkbeheerder om grote opwekkers aan te sluiten. Echter door een beslissing van de minister mogen alle kleinverbruikers tot en met een aansluiting van 3×80 ampère niet geweigerd worden.
Met deze beperking is het dus de opdracht om zoveel mogelijk energie het netwerk op te krijgen. Een oost‐west opstelling geeft opgewekte energie verspreidt over de dag.
zie plaatje hieronder: licht en donker groene curve.


De eerste stap is om te kiezen voor een zogenaamde oostwest opstelling in plaats van een
zuid opstelling. Het plaatje hierboven verduidelijkt dit. Indien alle panelen naar het zuiden
worden gericht, vind de maximale opwekking plaats rond het middag uur (blauwe curve)
Echter door de helft van de panelen meer neer het oosten te richten en de andere helft naar het westen plaatsen zijn er twee kleinere pieken op twee verschillende momenten van de dag (rode‐paarse curve). Zoals al aangegeven is de grootste beperking opgelegd door de Enexis.


Deze randvoorwaarde zegt dat er op elk moment van de dag niet meer dan een bepaalde
hoeveelheid energie mag worden geleverd aan het netwerk. Er kan en mag dus verschil in de geleverde en opgewekte energie zitten.

[Dit is een artikel uit de nieuwsbrief van Oktober 2020]

PCR ‘Zon op Stad & Esch Diever’ (update)

In de laatste maanden is er hard gewerkt door de EC/W en de firma Sjabbens. Er is
overeenkomst met de school voor het gebruik van het dak. De aansluiting voor terug levering naar het net is zeker gesteld met Enexis. De firma Sjabbens heeft een compleet ontwerp voor de installatie aangeleverd. Op 10 september werd een voorlichting bijeenkomst gehouden.


Een redelijk aantal inschrijvingen volgde – nog niet voldoende, maar in elk geval
aanmoedigend. Het afsluiten van verzekeringen van het project en de opstal blijkt veel
lastiger dan gedacht. Verscheidene brandschaden in het land hebben ertoe geleid dat – in de laatste maanden ‐ premies verveelvoudigd zijn en massa’s papierwerk ingediend moeten worden. We hebben aanvankelijk gestuurd op informatie over verzekeringen van collega coöperaties en HierOpgewekt; deze informatie is volledig achterhaald. Daar wordt nu hard aan gewerkt.

Inmiddels is het goede nieuws dat de subsidieregeling die de regeling verlaagd tarief (RVT)
gaat vervangen op 1 januari 2021, zodanig is verbeterd, dat daarmee een alternatief
beschikbaar is voor het geval dat vertragingen beletten dat we voor het einde van 2020 voor de RVT kunnen inschrijven.
De kernvraag bij dit alles is: willen eigenaren die zelf niet stroom kunnen opwekken op eigen dak dit elders doen. Het Stad & Esch project is de eerste zet die gedaan wordt om hieraan tegemoet te komen. We zullen alle mogelijkheden blijven onderzoeken om meer projecten te ontwikkelen voor iedereen die mee wil doen. Aanmelding als belangstellende blijft daarom van belang, ook al zou dat nog niet leiden tot deelname aan Zon op Stad&Esch Diever. Tenslotte willen wij ook weten voor wie wij dit werk doen en naar welke omvang van projecten we moeten kijken in de naaste toekomst.

[Dit is een artikel uit de nieuwsbrief van Oktober 2020]

Voortgangsrapportage ThuysGas.

Wij willen onze leden en anderen graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van onze plannen met ThuysGas om Groen Gas te produceren voor de bewoners van de gemeente Westerveld. Zonneparken gebukt onder stikstofmaatregelen?

Op 29 mei 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).
De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de uitbreiding van een veehouderij of de aanleg van een nieuwe weg.
Deze uitspraak heeft 18.000 projecten in Nederland op slot gezet. Bouwbedrijven werden kort daarop ook nog geconfronteerd met de PFAS problematiek. Die laatste werd snel opgelost door normverruiming. De stikstof maatregelen worden daarentegen streng aangescherpt. Het gaat hier over de bescherming van flora en fauna. We willen biodiversiteit en geen monocultuur.

Dat is een mooi streven, maar hoe zit het nu met een weiland vol zonnepanelen en de flora
en fauna daaronder. De vogels zijn er niet meer maar er groeit wel veel onkruid. De
Rijksuniversiteit Groningen gaat nu onderzoek doen naar veranderingen in de habitat onder de panelen. De zonneparkbouwers zullen nog verrast worden als er voor die bedrijfstak een soortgelijke stikstofuitspraak komt.
Na het indienen van verschillende plannen en vele discussies met de gemeente heeft B&W
ons recentelijk schriftelijk op de hoogte gesteld dat zij willen meewerken aan het oprichten van een Groen Gas productie plant aan de Oeverasaweg te Havelte.

Inmiddels hebben wij met verschillende banken en fondsen gesprekken gehad om te
vernemen hoe de financiering van een dergelijk groen project kan worden gerealiseerd.
Wij hebben ook contact met de producent van droge vergister installaties, zoals gebruikt wordt bij Attero te Wijster. Financiers willen alle denkbare risico’s vermijden en zien graag het gebruik van bewezen technologie. Uiteindelijk is het belangrijkste pad dat we nog moeten afleggen: de zekerstelling van de benodigde “feedstock” (bio‐grondstoffen). De benodigde biogrondstoffen kan afval of overschotten zijn maar ook energieteelt. Daarvoor hebben we contact gelegd met “Agrarisch Natuur Drenthe” met het doel gezamenlijk geïnteresseerde boeren te vinden voor de kweek van energiegewassen.

De planning is om in november/december een congres/seminar te organiseren met als
titel: Energiegewassen de toekomst voor Groen Gas.

[Dit artikel is ook terug te vinden in in de nieuwsbrief van Oktober 2020]

Hoe bouw je een groen huis?

Hans en Titia bouwen een huis vlak bij de molen in Diever. Het wordt een vrijstaand duurzaam huis met een aangebouwde garage. Ze komen uit Eefde, bij Zutphen en zijn niet onbekend in Drenthe. Titia is in Wapse geboren, heeft in Diever gewoond en ook Hans komt oorspronkelijk uit het Noorden voordat ze naar Gelderland verhuisden.

Ze hebben altijd wel het plan gehad een huis te bouwen en werden ‘verliefd’  op dit stukje grond. Toch hebben ze zich niet halsoverkop in dit avontuur gestort wetende dat het veel werk zou worden om hun duurzame droom te realiseren.

Hans is van beroep energietechnicus en Titia adem- en ontspanningstherapeut.

Ze hebben de plannen goed voorbereid en uitgewerkt.  Ze hadden al wat ervaring. Het vorige huis in Eefde was een dertiger jaren huis wat ze zoveel mogelijk hebben verduurzaamd naar energielabel A. Het nieuwe huis wordt op dit gebied een nog grotere uitdaging. Hoe breng je alles samen en gaat dit niet ten koste van je wooncomfort/gezelligheid. Ook niet onbelangrijk is het allemaal te betalen wat je graag wilt of absoluut niet wilt.  Hoe vindt je de juiste architect en aannemer? Liefst met ervaring.

De gemeente had ook voorwaarden, bijv. omdat het huis op de hoek van twee straten ligt moest het ‘evenwichtig beeldbepalend’ zijn. Het advies van de gemeente; ga met de buren in gesprek, want het zou passen en meten worden, rekening houdend met de wensen van alle partijen. Dit bleek een uitstekend advies. Ze maakten kennis met de directe buren, legden hun plannen voor en konden er uiteindelijk samen uit komen. Na goedkeuring van de welstandscommissie stond niets in de weg om de vergunning te krijgen en de plannen uit te gaan voeren. Het kostte allemaal wel wat tijd en vasthoudendheid, al hadden ze al een architect, een ervaren aannemer en een installateur uit het dorp gevonden. Inmiddels is er een begin gemaakt met de bouw en zou het huis  er in april 2021 moeten staan.

Hoe gaat het er uit zien en wat zijn de duurzame elementen?

Het wordt een houtskeletbouw huis met een zadeldak gebouwd met milieuvriendelijke materialen. Gewoond wordt er voornamelijk op de benedenverdieping. Als gevelbekleding komen er verticale houten planken. Het dak krijgt ruime overstekken. Rond het huis komen zeven houten kolommen te staan.  Ook komen er luiken (op rolletjes) en openslaande deuren op het zuiden.

Er komt een vrij diepe kruipruimte waar later nog isolerende schelpen kunnen worden gestort.  De begane grond vloer wordt een PS-geïsoleerde combinatie-vloer (R –waarde 6). De muren zijn 40 cm dik, geïsoleerd met houtvezel (R – 7,5). Het dak wordt 45 cm dik en geïsoleerd met vlas ( R-9). Alle ramen krijgen drie dubbel glas. De muren worden geleemstuced en de vloer en enkele wanden afgewerkt met beton-ciré.

Voor het comfort komt er vloerverwarming en een hoog efficiënte houtkachel met een zo’n schoon mogelijke verbrandingstechniek. Voor de frisse lucht zorgt de (geluidsarme) warmte terug win installatie  (WTW) waarbij warmte uit de lucht wordt teruggewonnen.

Om dit alles van energie te voorzien (geen aardgas) , komt er een warmtepomp (vloer en tapwater) en 35 zonnepanelen verzonken in het zuidelijke dak zodat ze een mooi geheel vormen met de dakpannen. 

Hans en Titia willen elektrisch rijden en dus komt er nog een laadpaal.

Door alle duurzame maatregelen, het gebruik van milieuvriendelijke materialen en ook wat hand en spandiensten door hun zelf,  is de verwachting dat het huis energiezuinig wordt, comfortabel, mooi en dat er zelfs nog energie geleverd kan worden aan het energienet (energie-exporterend).  Mooi dat ze ook nog wat van de fruitbomen konden behouden.

We zullen de vorderingen van de bouw van dit bijzondere huis blijven volgen en u op de hoogte houden.

Hoe bouw je een groen huis? Deel 1
Hoe bouw je een groen huis? Deel 2
Hoe bouw je een groen huis? Deel 3
Hoe bouw je een groen huis? Deel 4