PCR Stad & Esch – Wek je eigen stroom op met eigen zonnepanelen op Stad & Esch – Meld je nu aan als belangstellende!

Zonnepanelen op de sporthal van Stad & Esch – EC/Westerveld heeft de mogelijkheden voor zonnepanelen op de nieuwbouw van de Sad en Esch school opnieuw bekeken. Dankzij de beschikbaarheid van hogere capaciteit panelen kan een project met ca 170 panelen, gerealiseerd worden. Genoeg voor een jaarlijkse productie van ca 45 MWh. Besprekingen met de school over de beschikbaarheid van het dak verlopen positief. De aansluiting op het net van Enexis is zeker gesteld en opgevraagde kosten en prijzen zijn in beeld gebracht.

Organisatie: Het project zal worden georganiseerd als Postcoderoos project, waarbij de deelnemers zich organiseren in een coöperatie die eigenaar is van de installatie en die de exploitatie voert ,”Zon op Stad&Esch Diever”. De leden nemen besluiten in de algemene leden vergaderingen, uiteraard binnen het kader van de statuten van de coöperatie. Totdat de inschrijving van de nieuwe coöperatie een feit is zal de Energie Coöperatie Westerveld alle formele activiteiten op zich nemen.

PostCodeRoos regeling (PCR) – is een overheidsregeling waarbij inwoners die geen zonnepanelen op eigen dak kunnen hebben, deel kunnen nemen in een coöperatief zonnepanelen project. Daartoe wordt een geschikt dak gehuurd of in bruikleen genomen. De deelname kan één of meer panelen per deelnemer betreffen. Tot 31 december 2020 geldt de Regeling Verlaagd Tarief (RVT). Bij deze regeling mag, voor voor de hoeveelheid elektriciteit die met het aandeel panelen van een bewoner is opgewekt, de energiebelasting worden verrekend met de energierekening thuis (voorbeeld hieronder). Vanaf 1 januari 2021 wordt de RVT vervangen door een subsidieregeling waarbij de overheid jaarlijks een subsidie geeft aan de coöperatie die deze uitkeert aan de deelnemers. Op basis van de voorlopige gegevens lijkt aantrekkelijk om nog aan de oude regeling deel te nemen en dat plaatst de gewenste opstart van het project in het laatste kwartaal van 2020. U vindt uitgebreide informatie over PCR regelingen op het kennisplatform www.hieropgewekt.nl.

Verkoop opbrengst: Naast de RVT en de subsidieregeling zijn de opbrengsten van de verkoop van opgewekte stroom, na aftrek van kosten, beschikbaar voor de deelnemers. 

Meervoudige deelname: Opgemerkt wordt dat deelnamen gestapeld mogen worden: u kunt gebruik maken van een combinatie van PCR projecten en de salderingsregeling zolang het totale vermogen van uw deelnamen uitgedrukt in kWh/jaar niet meer is dan uw stroomverbruik.

De verkoop van stroom zal aan Energie VanOns zijn, de groene energieleverancier in het noorden (zie website Energie.VanOns.org). EvO verkoopt de stroom weer aan klanten in het noorden voor concurrerende tarieven.  Voor elke deelnemer aan de coöperatie die ook klant is van EvO staat een jaarlijkse premie die aan de coöperatie wordt uitbetaald en deel uitmaakt van de aantrekkelijkheid van het project. Ook zal EvO de administratie van de verrekeningen voor haar klanten op zich nemen Denk dus na over overstappen naar EvO!   EvO regelt de overstap net als alle andere energieleveranciers. Overigens kunt u deelnemer worden zonder klant te zijn bij EvO, maar dan moet uw energieleverancier bereid zijn de verrekening van energiebelasting te doen, én de gemiste premie voor de coöperatie zal verrekend worden met uw uitkering uit de coöperatie.

Rekenvoorbeeld RVT( 2019)- Stel u neemt deel voor 5 panelen, die samen 5 x 300 kWh = 1500 kWh per jaar leveren. De energie belasting incl. BTW daarover is ca 12 ct / kWh, dus over de 1500 kWh/j is dat 180 Euro per jaar. Dit is het bedrag dat u bij de verrekening terugkrijgt op de elektriciteitsrekening thuis. Verder is van de verkoop van de door het project opgewekte elektriciteit, na aftrek van administratie- en andere kosten, een klein bedrag beschikbaar voor de deelnemers. Als u dit op 2 ct/kWh stelt, dan is de totale jaaropbrengst niet 180 Euro maar 210 Euro. Stel u investeerde voor uw deelname in de 5 panelen een bedrag van 1500 Euro, dan wordt de terugverdientijd 1500/210 = 7.1 jaar.

Bovenstaande is een voorbeeld om te laten zien hoe de Regeling Verlaagd Trarief werkt. Er komen gedetailleerde berekeningsresultaten beschikbaar vóórdat u tot deelname hoeft te beslissen. U kunt dan zelfs nog aannamen en scenario’s opvoeren die u berekend wilt zien.

De postcoderoos is een gebied (de roos genoemd) van aaneensluitende postcodenummers in de kelk en de blaadjes van de roos, waarbij de opwekinstallatie in de kelk staat of in een van de blaadjes.  Voor de gemeente Westerveld, met veel dorpen en buurten met verschillende postcodes, leidt deze regel er helaas toe dat niet alle bewoners mee kunnen doen. Er zouden meer projecten moeten zijn op verschillende plaatsen om het gehele gebied van de gemeente te bestrijken. De mogelijk deelnemende postcodes zijn:  7981 Diever, 7984 Dieverbrug, 7991 Dwingeloo (incl. Lhee, Lheebroek en Eemster). 7986 Wittelte, 7983 Wapse, 8386 Doldersum, 8483 Oude Willem, 8438 Wateren, 7985 Geeuwenbrug, 8351 Wapserveen, 8381 Vledder en 7975 Uffelte. Woont u in een van de andere postcode gebieden, dan kan u helaas niet aan dit specifieke project meedoen.

Voorbereidingen – De EC/W heeft een draaiboek voor het project gereed. Dat omvat formele stappen zoals oprichting van de project coöperatie, het vestigen van recht van opstal voor het dak gebruik, het plaatsen van opdrachten voor de installatie en de aansluiting. Om verdere stappen te kunnen nemen is van belang dat voldoende serieuze deelnemers zich hebben gemeld. Wij voorzien de volgende stappen:

  1. Serieuze belangstellenden melden zich vóór eind augustus 2020 aan via deze website.  Daarbij wordt de gewenste deelname in termen van kWh/jaar opgegeven (altijd minder dan verbruik van de eigen woning).   Deze aanmelding is nog geen contractuele binding.
  2. Omdat de coöperatie niet kan bestaan zonder bestuurders van de coöperatie, wordt ook gevraagd aan te geven of u bereid bent in het bestuur te komen – en wel zo spoedig mogelijk om te helpen het project op te zetten.
  3. Het postcodegebied wordt definitief vastgesteld en op de website gepubliceerd.  Er wordt een voorlopige allocatie van deelname gemaakt gebaseerd op de aanvragen. Aanvragen voor minder capaciteit krijgen voorrang op aanvragen van grotere capaciteit om zoveel mogelijk deelnemers te verkrijgen. Er wordt een prospectus met gedetailleerde informatie uitgegeven en een bijeenkomst georganiseerd. Voor mensen die buiten het vastgestelde postcodegebied vallen zullen de gegevens, met toestemming, bewaard blijven en wellicht bijdragen tot verdere PCR projecten in de gemeente.
  4. U kunt op het aanmeldingsformulier hieronder eventuele vragen stellen bij uw opgave als belangstellende. We wijzen ook op de website van HierOpgewekt die aandacht besteed aan Postcoderoos projecten en regelingen.
  5. Vóór 15 september wordt aan deelnemers gevraagd zich formeel te binden en te tekenen voor deelname. Zodra de inleg van de deelnemers binnen is wordt de coöperatie opgericht en ingeschreven en worden contracten getekend en orders geplaatst. Als dit volgens schema verloopt zal het project voor het einde van 2020 een feit zijn. Zoals boven gesteld: bij vertraging wordt de RVT vervangen door de nieuwe subsidie regeling.

Via updates van deze website pagina wordt u op de hoogte gehouden.

Aanmelden als belangstellende – Meldt u zich hieronder aan als u serieuze belangstelling heeft tot deelname aan het S&E project. Had u zich al eerder aangemeld, dan verzoeken wij u dit, gebaseerd op de bovenstaande informatie, dit nogmaals te doen. Deze aanmelding heeft geen contractuele status.

Aanmelden als belangstellende voor bestuurslid van de opwek cooperatie “Zon op Stad & Esch” : geef bij uw aanmelding aan of u beschikbaar bent voor een bestuursfunctie in de nieuwe coöperatie “Zon op Stad & Esch Diever”. Zonder bestuursleden met bestuursvaardigheden kan de coöperatie niet worden opgericht. Wij nemen dan contact met u op. Het bestuur van de EC/W zal uiteraard ondersteuning en begeleiding geven.

Formulier voor belangstellenden voor deelname aan een postcoderoos project in de gemeente Westerveld .