Energie Coöperatie Westerveld (EC/W)

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep gedreven burgers die zich inzetten voor de energietransitie. We richten onze aandacht op de gemeente Westerveld maar onze netwerken en contacten bestrijken vele andere coöperaties, organisaties in de energie sector en overheden (zie coöperatieve organisatie Noord-Nederland).

In 2017 hebben we onze beweging formeel vormgegeven als energie coöperatie en zijn daarmee een van de ca 300 energiecoöperaties in Nederland.  We hebben bestuursleden, meewerkende leden, gewone leden en ook ‘vrienden’ (zie organisatie).  

Wat is ons doel?

In brede zin willen wij bijdragen aan de verduurzaming van de samenleving in het algemeen en van gemeente Westerveld in het bijzonder.  Enerzijds gebeurt dat door te kijken naar de verduurzaming van bestaande woningen en anderzijds onderzoeken wij mogelijkheden voor opwekking van duurzame energie.

Onze Visie

De energietransitie vereist boven al vermindering van energieverbruik en dat moet ook in de gemeente Westerveld. Met weinig industrie moet dat dus vooral in de bewoonde sector gerealiseerd worden. Een voor bewoners van bestaande woningen dient een betaalbaar traject naar een energiezuinige woning te worden aangeboden. Een start is al gemaakt met het project  energiecoaches .

Daarnaast beschikt het gebied van de gemeente Westerveld over meer biomassa dan nodig is om in de behoefte van groengas te voorzien. Naast rundmest, afval uit uitgestrekte bos- en natuurgebieden zijn ook afvalstromen beschikbaar zoals GFT.

Restwarmte

Voor het gebruik van warmtenetten zijn twee belangrijke componenten nodig:

  • Restwarmte van bijvoorbeeld een industrie
  • Een woonwijk waarbij de woningen dicht op elkaar staan (Denk aan een flat).

is er allereerst restwarmte nodig. Doordat er nauwelijks industrie in de gemeente aanwezig die restwarmte van enige betekenis genereert is dat veen het ontbreken van Omdat warmtenetten door de verspreide ligging van woningen niet haalbaar zijn als oplossing voor woningverwarming dient het bestaande gasdistributiesysteem behouden te blijven en ingezet worden voor distributie van groen gas.

Er is voldoende ruimte in het gemeentelijk gebied om op zorgvuldig uitgekozen plaatsen zonneparken aan te leggen; helaas worden door beperkingen in de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk alle initiatieven op gebied van groene stroom en elektrificeren belemmerd. De onduidelijkheden in de te verwachte fiscale regelingen van de overheid maken het voor ons en anderen, moeilijk om voor postcoderoos projecten (zie PCR project) een duidelijke propositie voor deelnemers neer te zetten. 

Windenergie verdient aandacht omdat het groene stroom levert in maanden met weinig zon. Daarmee is dit een effectief middel om stroom uit kolen en aardgas terug te dringen.

Onze logo’s


staat voor ontwikkeling van groengas.staat voor opwekking van duurzame elektriciteit en opslag.


staat voor De Westerveldse Energiecoach en is de begin-ontwikkeling naar het energiezuinig maken van de eigen woning.

Figuren/schema’s:

Hieronder een schema die de verbanden tussen de verschillende Energie Coöperaties, stakeholders en leveranciers toont.