Duurzame Subsidies/ leningen (oud)

Hier onder vind U informatie over duurzame Subsidies en Leningen bij verschillende instanties opgedeeld in Nationaal, Provincie, gemeenten en banken.


Nationaal:

 • Nationaal energiebespaarfonds:
  Lening met lage rente. Vergoedingsvrij vervroegd aflossen. Tot max. €25.000,- lenen (ZEP+/Nul op de meter tot maximaal €65.000,-) Looptijd 10 jaar. Rente 1,7%. Ook mogelijk Nieuwbouw Aardgasloos  en voor Vereniging van Eigenaars.

  https://www.energiebespaarlening.nl/particulieren/

 • Subsidieregeling energiebesparing Eigen Huis (SEEH):  
  Stimuleert energiebesparing in bestaande koopwoning. Max €10.000-€15.000,-.  Subsidie voor eigenaar en bewoner is open van 2 september 2019 tot en met 31 december 2020. De subsidie voor Verenigingen van Eigenaren loopt tot en met 31 december 2022. Voor woningeigenaren:  heeft u vanaf 15 augustus 2019 voor uw woning minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen laten uitvoeren? Vraag dan de SEEH voor eigenaar en bewoner aan. Dit doet u via RVO.nl. U komt in aanmerking als de woning uw eigendom en hoofdverblijf is, of als deze uw hoofdverblijf wordt na renovatie. Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de regeling ISDE dan wordt uitgebreid met isolatie. De subsidie is vooraf in te schatten met de rekentool. Het maximale bedrag is €10.000,- per woning. Voert u het zeer energiezuinige pakket uit, dan bedraagt de subsidie max. €15.000,-

  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh

 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE):
  Deze subsidie geeft een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen voor bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor 1-7-2018. Deze subsidie is echter per 1-1-2020 vervallen voor o.a. palletkachels. Er geldt wel een overgangsregeling voor particulieren die voor 1 januari 2020 een palletkachel of biomassaketel hebben aangeschaft.  De beschikbare ISDE subsidie voor 2020 is  €100 miljoen.  De regeling loopt tot 31 december 2020 17 uur

  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/particulieren

 • 9% BTW tarief op uurloon isolerende maatregelen:
  Arbeidskosten woningen ouder dan 2 jaar. Doel: isoleren van een woning om deze energiezuiniger te maken. De arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar vallen onder het 9%-tarief. Voorbeelden van isolatiemateriaal zijn: glaswol, steenwol, piepschuim, (isolatie)glas, polyurethaan (PUR/PIR). Materialen vallen echter onder het 21% tarief. Andere werkzaamheden, zoals sloopwerk voorafgaand aan het isoleren vallen ook onder het 21%-tarief

  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/diensten_9_btw/werkzaamheden_aan_woningen/isoleren_van_woningen

 • Salderingsregeling voor zonnepanelen:
  Verlengd tot 2023. Daarna vindt een stapsgewijze afbouw plaats tot 2031. Na deze periode zal de thuisaccu waarschijnlijk interessant worden.  Salderingsregeling houdt in dat de stroom die u met zonnepanelen opwekt en terug levert aan het net, wordt afgetrokken van het eigen energieverbruik. Na 2023 wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. Dus het voordeel dat huishoudens en bedrijven ontvangen op hun energiebelastingen – in ruil voor het terug leveren aan het net – wordt elk jaar iets minder en uiteindelijk wordt dat voordeel nul en ontvangt u alleen een vergoeding van de energieleverancier voor de terug geleverde zonnestroom (2031). Omdat de zonnepanelen steeds goedkoper worden, zal het op de lange termijn ook zonder subsidie financieel interessant zijn om zonnepanelen te installeren

  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/26/salderingsregeling-verlengd-tot-2023

 • Nationaal Restauratiefonds.
  Een Duurzame Monumenten-Lening is een laagrentende lening die wordt verstrekt aan eigenaar-bewoners en VvE’s voor energiebesparende maatregelen in of aan een rijks monumentale woning of appartement. De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. De betrokken aannemer en/of installateur kruist deze aan op basis van de maatregelenlijst op de Verklaring Energiebesparing Rijksmonument. Lees verder op de website van het Restauratiefonds

  https://www.drentsenergieloket.nl/financieringen/

 • Energiebespaarlening Nieuwbouw Aardgasloos
  In Nederland gaan wij van het aardgas af. Het nieuwe Bouwbesluit voorziet hier al in. Elke toekomstige bouwvergunning gaat uit van een aardgasvrije nieuwe woning. Veel bouwplannen voor nieuwbouwwoningen zitten echter al in de pijplijn. Deze woningen hoeven niet aardgasloos te worden opgeleverd. Mogelijk wordt uw woning toch nog met een gasaansluiting opgeleverd. Wilt u liever zonder gas uw woning en tapwater verwarmen. Het Nationaal Energiebespaarfonds heeft een nieuwe lening ontwikkeld: de Energiebespaarlening Nieuwbouw Aardgasloos. Deze nieuwe lening kunt u voor max. €25.000,-  aanvragen. Voorwaarden voor de lening zijn:. Het nieuwbouwhuis is gekocht voor 1-9-2018; de woning wordt op dit moment nog gebouw en is nog niet opgeleverd

  https://www.drentsenergieloket.nl/financieringen/Provincie

 • Energiebespaarlening Drenthe :
  Financieren energiebesparende maatregelen tot €65.000,-. De Energiebespaarlening is een aantrekkelijk  mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis of appartement te financieren. De zeer lage rente (0,5%-1,3%) maakt het misschien wel mogelijk, dat u met de gerealiseerde besparing de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening kan dekken. Het maximale leenbedrag bedraagt €25.000,-. Wilt u echter uw woning of appartement Zeer Energiezuinig maken, dan kunt u maximaal €50.000,- lenen. Gaat u uw woning renoveren naar Nul Op de Meter dan bedraagt het maximale leenbedrag zelfs €65.000,-.

  https://www.energiebespaarlening.nl/drenthe/

 • Drentse Monumentenfonds-Hypotheek:
  Bent u eigenaar van een karakteristiek pand in Drenthe? Dan kunt u voor uw restauratie een lening met lage rente aanvragen. Rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking. Afhankelijk van het soort monument kunnen restauratiekosten(inclusief verduurzaming gefinancierd en/of gesubsidieerd worden. Restauratiefonds

  https://www.restauratiefonds.nl/monumenteigenaren/financieringen/drents-monumentenfonds

 • Subsidie Financiering karakteristiek bezit in Drenthe (2017-2020). Deze laagrentende lening van de provincie Drenthe is bestemd voor de instandhouding (restauratie en onderhoud) of herbestemming van provinciale monumenten. De eigenaar van een provinciaal monument kan tegen een zeer lage rente een lening afsluiten voor de instandhoudingskosten en kosten voor het isoleren van het gebouw.(https:www.drentsenergieloket.nl/financieringen/) Het gaat allen om panden met de officiële monumentenstatus, of om panden die door de gemeente als ‘beeldbepalend’ zijn aangemerkt. Einddatum is 31-12-2020 Het kan de vorm hebben van: een geldbedrag en/of een laagrentende lening voor de eigenaren van rijksmonumenten. Er zijn voorwaarden aan verbonden. 

  https://www.provincie.drenthe.nl/@124746/subsidie-b/

 • Asbestsaneringslening Drenthe. De provincie Drenthe en haar gemeenten hebben geld beschikbaar gesteld om het verwijderen van asbestdaken in Drenthe te stimuleren. Als Drentse inwoner kunt u een stimuleringslening aanvragen voor het verwijderen van asbestdaken. Door deze lening te voorzien van een rentevoordeel wil de provincie Drenthe u financieel ondersteunen bij het verwijderen van uw asbestdak (https://www.drentsenergieloket.nl/financieringen/) Het gaat dus om een lening met een vaste lage rente, die u bovendien boetevrij eerder kunt aflossen. De verplichting om voor 2024 uw asbestdak te verwijderen is voorlopig in de ijskast gezet. De huidige regeling wordt verlengd tot in ieder geval 1 juli 2020

  https://www.snn.nl/particulier/asbestregeling-drenthe


Gemeente

 • Duurzaamheidsbon.
  Maximaal €500,- voor een tweede duurzame maatregel aan uw woning. Wanneer u een tweede investering aan uw woning doet (uitgevoerd door een bedrijf  en gericht op het energiezuiniger maken van de woning), kan deze tweede investering gesubsidieerd worden met 25%, met een maximum van €500,-. De subsidie wordt toegekend als: uw maatregel in de lijst van energiebesparende investeringen staat, uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet en er nog budget is.
  Bij navraag is op dit moment nog niet duidelijk of het ook in 2020 mogelijk is deze subsidie aan te vragen.

 • Duurzaamheidscheque monumenten.
  Eenmalige stimulans verduurzaming monumenten. Aanvraag moest voor 1 feb. 2019 binnen zijn.

 • Regeling Reductie Energiegebruik (RRE subsidie).
  De aanvraag van 12 gemeenten voor 2.7 miljoen RRE subsidie is goedgekeurd. Hiermee kunnen Drentse woningeigenaren in 2020 kleine energiebesparende maatregelen gaat uitvoeren in hun woning. De RRE richt zich op particuliere huiseigenaren en wil hen stimuleren om kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Het is een eenmalige subsidie die alleen in 2020 geldt, omdat de regeling onderdeel is van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak. De precieze invulling van de regeling wordt in de loop van dit jaar bekend.

  https://www.drentsenergieloket.nl/27-miljoen-subsidie-voor-drentse-woningeigenaren-in-2020/

 • Subsidie afkoppelen regenwater.
  De gemeente Westerveld geeft subsidie als u de afvoer van hemelwater van het dak of terreinverharding wilt ‘afkoppelen’ van de riolering. De subsidie bedraagt €400,-, of meer indien u een groter oppervlak wil afkoppelen dan 150 m2 

  https://www.drentsenergieloket.nl/subsidie-afkoppelen-regenwater/


Banken:

Let op: de publicatiedatum van dit artikel is 26 februari 2020. Het artikel is met grote zorgvuldigheid samengesteld.  De informatie kan desondanks onvolledig/onjuist zijn. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor actuele regels en voorwaarden over de subsidies verwijzen wij u altijd naar de betreffende websites.